شامل سالن بدنسازی و کار بادستگاه و سالن ایروبیک و هوازی

محل: پردیس نازلو، مجموعه خوابگاهی( دختران) طوبی ، خوابگاههای 15 خرداد