شامل زمینهای والیبال، فوتسال، فوتبال دستی، میزهای پینگ پنگ

محل: پردیس نازلو ، کوی خوابگاهی پسران