شمال زمینهای تنیس خاکی، بسکتبال، والیبال، اسکیت، بدمینتون، فوتسال

محل: پردیس نازلو