شمال زمین چمن طبیعی فوتبال

محل: پردیس نازلو جنب دانشکده دامپزشکی