شامل چمن طبیعی فوتبال. پیست دوومیدان

محل: پردیس نازلو جنب محوطه زمینهای روباز ورزشی