شامل :زمین چمن طبیعی فوتبال.پیست دوومیدانی.چاله های پرش

محل: پردیس شهر