شامل زمین بسکتبال. والیبال.فوتسال.بدمینتون    

محل: دانشکده ادبیات