شامل زمینهای فوتسال،بسکتبال،والیبال،بدمینتون و سالن رزمی

محل: پردیس نازلو جنب کوی خوابگاهی پسران