شامل زمینهای بسکتبال ،والیبال،هندبال می باشد

محل: پردیس نازلو جنب خوابگاه دخترانه طوبی