سمت نام و نام خانوادگی ردیف
دبیـر سعید ولدی 1
عضو شورای مرکزی مهدی بابک 2
عضو شورای مرکزی عارف حبیبی 3
عضو شورای مرکزی یاسین امیرخانزاده 4
عضو شورای مرکزی هلیا جعفری 5
عضو عالی البدل خانم احسانی فر 6