امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

جلسه ی  انجمن های علمی با مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید:

این جلسه در روز یکشنبه دوم مرداد با حضور دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد که مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در خصوص اهمیت و توجه به جایگاه انجمن های علمی در بین دانشجویان اشاره کردند. در ادامه نیز دبیران انجمن های علمی نکته نظرات و دغدغه های خود را بیان نمودند.

همچنین در این جلسه مقرر شد؛

 1- جلسه توجیهی  انجمن های علمی دانشجویی و انتخاب دبیر دانشکده با حضور تمامی اعضای شورای مرکزی انجمن ها در هفته اول مهرماه برگزار شود

2-  برنامه استقبال از دانشجویان جدیدالورود در هفته دوم مهرماه برگزار شود.

3-انتخابات تمامی انجمن های علمی دانشجویی تا اوایل شهریور به اتمام برسد.

4-گزارش گیری از انجمن های علمی بصورت فصلی و سه ماه یکبار انجام شود.

5- دبیر دانشکده موظف است گزارش فعالیت های انجمن های دانشکده را از دبیران جمع آوری کنند و در جلسه شورای دبیران ارائه دهد.

6- کارگاه ها و دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی بصورت مداوم و متناسب با هر انجمن در طول سال برگزار شود.