امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

انجمن علمی دانشجویی نانوفنآوری با حمایت مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار میکند:

خواص، کاربردها و روش های سنتز نانومواد

مدرس:  خانم دکتر لیلا کافی احمدی
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - رشته شیمی معدنی

 ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ الی ۲۰

شرکت برای دانشجویان رایگان بوده و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

لینک ورود به جلسه:
www.skyroom.online/ch/urmia.university/nano

سرفصل ها:
- تاریخچه نانو فناوری
- کاربردهای  نانو فناوری  
- طبقه بندی نانو مواد بر اساس اجزای سازنده آنها
- طبقه بندی نانو مواد بر اساس ابعاد آزاد  آنها  
- طبقه بندی نانو مواد بر اساس منشا آنها  
- طبقه بندی نانو مواد بر اساس ساختار ظاهری آنها
- خواص نانو مواد  
- روش های سنتز نانومواد  
- کوانتوم دات ها  
- خواص کوانتوم دات ها
- روش های سنتز کوانتوم دات ها  
- کاربرد کوانتوم دات ها