امیر قنبری دبیر
زینب جعفرزاده عضو شورای مرکزی
زهرا سراج اسبق عضو شورای مرکزی
فرشته رستم زاده عضو شورای مرکزی
اسما مظفری عضو شورای مرکزی
نگین اکبرزاده عضو علی البدل
مرضیه تروشه عضو علی البدل