ثمین قلی بیگلو دبیر
سما حیدری عضو شورای مرکزی
پریسا محمدزاده عضو شورای مرکزی
مرتضی صفاری عضو شورای مرکزی
سبحان وکیلی عضو شورای مرکزی
جاستین اسمعیلی عضو علی البدل
زهره عسگرپور عضو علی البدل