دبیر نوا اقدامی
عضو شورای مرکزی کتنایون وفا منش
عضو شورای مرکزی معین یوسفی
عضو شورای مرکزی احسان احمدی
عضو شورای مرکزی نیلی ازادی
عضو علی البدل آسمان آقایارلو
عضو علی البدل روزینا حسن پور