دبیر محمد محمد نژاد
عضو شورای مرکزی امین طارمی
عضو شورای مرکزی محمد پایون
عضو شورای مرکزی آیدا قاهری
عضو شورای مرکزی رضا قنبرزاده
عضو علی البدل فرزام زارع
عضو علی البدل فائزه خلیلی