پویا صباغ دبیر
الهه جسور کهریز نایب دبیر
ماریه خضری زاد عضو شورای مرکزی
سارا موسالو عضو شورای مرکزی
نرگس فداکار عضو شورای مرکزی
علی اصغر خدادی عضو شورای مرکزی
محمد حسین حاجی زاده عضو شورای مرکزی