انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت در بخش انجمن برتر به عنوان انجمن شایسته تقدیر انتخاب شد.

این انتخاب که در پی ارزیابی فعالیتهای آموزشی، رویدادهای علمی، گفتگوهای علمی-تخصصی و ارتباط و همکاریهای علمی انجمنهای علمی دانشجویی شرکت کننده در این جشنواره محقق گردیده است ؛ حاکی از تلاش اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه بوده که جا دارد از تلاش این عزیزان تشکر و قدردانی گردد.

این موفقیت را به انجمن علمی دانشجویی مکانیک خصوصاً اعضای شورای مرکزی آن در سال تحصیلی 1400- 1399 مبارک و شادباش عرض می نمائیم.

 

اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک:

1- امین غریبه، دبیر

2- فاطمه هندوسین آباد

3- امین فرخی

4- نیما گلاوی

5- رضا گرامی حملبر