سمت نام و نام خانوادگی
دبیــر پریسا خلیل زاده
نائب دبیــر علیرضا برزگر اصل
عضو شورای مرکزی هدی ابراهیمی 
عضو شورای مرکزی مسعود صادقی
عضو شورای مرکزی فاطمه درخشندگی