دبیــر مسعود سلیمانپور
نایب دبیــر علی قدکساز
عضو شورای مرکزی مبین تهمورث
عضو شورای مرکزی محمد امیر الهامی
عضو شورای مرکزی مهدی عبدالله زاده
عضو علل البدل رضا مسیحی
عضو علل البدل علیرضا بازوبندی