دبیــر پرویز قلندری
نایب دبیــر رضا فرج الهی
عضو شورای مرکزی علی سفیدگری
عضو شورای مرکزی سارینا درفش یورتشاه
عضو شورای مرکزی شیما رحمانی
عضو علل البدل زهرا ابراهیمی علیکانی
عضو علل البدل امیرمحمد شیخ زاده