دبیــر میلاد محمودی
نایب دبیــر فاطمه غنی پور
عضو شورای مرکزی نیما عابدینی
عضو شورای مرکزی مهیار نوروزی
عضو شورای مرکزی رامیار کاتورانی
عضو علی البدل نوید نوری
عضو علی البدل ابوالفضل حسینی