دبیــر شیوا صفاری نیا
نایب دبیــر لیلا بابائی
عضو شورای مرکزی نازیلا علائی
عضو شورای مرکزی یوسف دودکانلوی میلان
عضو شورای مرکزی منظر محمودی