دبیــر پریا عبدیلی
نایب دبیــر غزاله آریانا
عضو شورای مرکزی شهلا عبدالرحمانی
عضوشورای مرکزی فرشته آوازه
عضو شورای مرکزی عاطفه غفار زاده
عضو علی البدل دانیار قربانی
عضو علی البدل امید احمدی