دبیــر آیسا علیزاده
نایب دبیــر سما سبحان پرست
عضو شورای مرکزی سعیده محمد زاده
عضو شورای مرکزی ریحانه شبانلویی
عضو شورای مرکزی یلدا خستو
عضو علی البدل مینا ابراهیمی
عضو علی البدل ثنا اشرف رضائی