دبیــر زهرا عرفانی راد
نایب دبیــر ثنا لطف الهی
عضو شورای مرکزی شهلا جوادی
عضو شورای مرکزی فاطمه گله بان
عضو شورای مرکزی دیار محمود پور
عضو علی البدل سینا مصری قهرمانلو
عضو علی البدل محمد رضا اتابکی