دبیــر نگین پوربهرام
نایب دبیــر ارسلان رضازاده
عضو شورای مرکزی مبین محمد باقر لو
عضو شورای مرکزی امیر مصیب زاده
عضو شورای مرکزی مطلب ابراهیمی
عضو علی البدل منیره حیدر پور
عضو علی البدل شیما جفائی