دبیــر علی محمد بخشی اوزانی
نایب دبیــر ماهرخ شریفمند
عضو شورای مرکزی زهرا سعادت
عضو شورای مرکزی شکرانه سلیمانی نیا
عضو شورای مرکزی ثنا مدار
عضو علی البدل حسین روشن
عضو علی البدل مجید پیروتی