این جلسه روز دوشنبه مورخه 29/01/1401 با حضور معاون محترم آموزشی و مدیران گروههای آموزشی و اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی مرکز ترتیب یافت‌.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات انجمنهای علمی دانشجویی و ارائه راهکارها و پیشنهادات مفید در راستای ارتقای توانمندیهای انجمنهای علمی دانشجویی بر اهتمام مسئولین مربوطه در جهت تقویت هرچه بیشتر آنان تاکید شد.