امروز

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با مشارکت امور فرهنگی دانشکده دامپزشکی به مناسبت روز دامپزشک با همکاری انجمنهای علمی دانشجویی دامپزشکی و نیز جراحی، بیهوشی و رادیولوژی برگزار می کند :

مسابقه عکاسی با محوریت دامپزشکی

 

مهلت ارسال تصاویر ۲۰ ام مهرماه ۱۴۰۰

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال تصاویر:

v.c.s@urmia.ac.ir